facebook

Konfekcja filtracyjna, Filtry, Filter element, Replacement, Cross references, Spare part, Equivalent Filtr kołpakowy, HS 376 DN65 PN16 LW 0,5mm, HS 376 DN50 PN16 LW, HS 376 DN40 PN16 LW, HS 376 DN32 PN16 LW, HS376DN65PN16LW, HS376DN50PN16LW, HS376DN40PN16LW, HS376DN32PN16LW,

worki filtracyjne, prototype air filter, liquid filter, prototyp

Hako Jonas 1500, Hako Jonas 1200, Hako Jonas 980, Hako Jonas 900, Hako Jonas 1900, 135015401, 135009681, 135007724, CT1357724, Fi240SLP, ROBOFIL440SL

TKFD 103 Fuchs Umwelttechnik, TKF FA3, TKF FB06, TKF EU51, TKF SF08, TKF A05, TKFD103, TKFFA3, TKFFB06, TKFEU51, TKFSF08, TKFA05,TKFFB6, MKFEU51

Okuma MA400HA, MA650, M460

H0032-0012-77, SSK SR6020-1078, H0032-0005-14, H0032-0009-96, H0032-0001-62

maszyny poligraficzne Heidelberg, do zespołu wodnego

Pszczyna filtry hydrauliczne

mesh 200, Brother M2

FILTRY GEMA 105164,109619,116870 Filtry Gema, 1292274, GEMA CA2024, GEMA NF20068,GEMA 104412,GEMA 109428

MAZAK FH-4800 40T filtry wody, filtr MS70, MS 70, MS-70

MD-028

65026020 01062680

Cronne Industry - zamienniki na zamówienie, projektowanie

Hydrotrade Arkadiusz Waliczek
Hydrotrade-filtry przemysłowe
P O L S K A
TWÓJ PRODUCENT FILTRÓW
strona główna | kontakt | ogólne warunki sprzedaży | polityka prywatności | mapa strony
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018
hydrotrade.pl

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Informacja o regionie oraz uwarunkowania środowiskowe
Województwo śląskie jest położone na południu Polski, nad górną Wisłą, Odrą i Wartą. Fizycznie
należy do Wyżyny Śląskiej, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidów.
Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geograficznym i krajobrazowym.


Występują tu zarówno góry, jak i obszary wyżynne i nizinne obejmujące obszar od Beskidu Śląskiego i Żywieckiego poprzez Pogórze Beskidzkie, po lesiste obszary Niziny Śląskiej i zurbanizowany obszar Wyżyny Śląskiej.
Wschodni kraniec województwa tworzy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.

Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach: 17
powiatach ziemskich i 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu). Spośród 167 gmin 49 to gminy
miejskie, 22 miejsko-wiejskie i 96 wiejskie. Województwo zamieszkuje 4,7 mln osób, co stanowi
12,3% ludności Polski. Pod względem liczby ludności zajmuje 2 miejsce w kraju. Śląskie jest
województwem z najwyższą w kraju gęstością zaludnienia (ok. 377 osób/km2) (kraj: 118 osób/km2).
Region zajmuje obszar 12.331 km2i pod względem powierzchni (3,9%) znajduje się na 14 miejscu w
kraju i mimo, że jest jednym z najmniejszych województw w skali kraju, z uwagi na swoją specyfikę
tj. największe uprzemysłowienie, dużą gęstość zaludnienia oraz urbanizację należy do regionów
o największej antropopresji. Specyfika regionu związana jest także w występowaniem surowców
mineralnych (głównie węgla kamiennego), które przez kilka wieków napędzały rozwój przemysłu.
Negatywnym skutkiem tego rozwoju była znaczna degradacja środowiska. Stan ten jednak ulega
znacznym zmianom dzięki licznym działaniom takim jak: wykonanie Programu Ochrony Powietrza
(jako pierwsze województwo w Polsce w 2004 r., realizacja Programów Ograniczania Niskiej Emisji
(największa liczba PONE w Polsce), sukcesywne zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych,
opracowany Program wykorzystania OZE, przeprowadzona inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i zapisana w bazie danych RSIP, tworzone lokalne Programy rewitalizacji terenów poprzemysłowych przywracające ich wartość rekreacyjną.

Z uwagi na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego województwo śląskie należy do regionów
o największej w Polsce emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie
uciążliwych. W 2008 r. w województwie śląskim emisja zanieczyszczeń pyłowych z tych zakładów
wyniosła 14,12 tys. Mg, gazowych 42672, 1 tys. Mg, co stanowiło odpowiednio ok. 18% krajowej
emisji zanieczyszczeń pyłowych i 19% gazowych. Problem jednak stanowi głównie emisja
powierzchniowa, której udział w kształtowaniu stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu w strefach, gdzie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji, wynosił
odpowiednio ok. 64-78% i około 77-96%. Stan taki powoduje przekroczenie dopuszczalnych
i docelowych poziomów substancji w powietrzu atmosferycznym i wymusza konieczność
podejmowania określonych działań zmierzających do uzyskania polskich i unijnych standardów
jakości powietrza.

W województwie śląskim wytwarza się największą w Polsce ilość ścieków przemysłowych
i komunalnych. Łączna ilość wytworzonych w 2008 r. ścieków przemysłowych i komunalnych
wyniosła ok 363 hm3 z czego 208 hm3 to ścieki przemysłowe stanowiące 57% ogólnej emisji i 154
hm3 ścieki komunalne stanowiące 43% (emisja najwyższa w kraju). Oczyszczone w 80% ścieki
przemysłowe i w 93% ścieki komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych powodują znaczne
ich obciążenie.

Z uwagi na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego województwo śląskie należy do regionów
o największej w Polsce emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie
uciążliwych. W 2008 r. w województwie śląskim emisja zanieczyszczeń pyłowych z tych zakładów
wyniosła 14,12 tys. Mg, gazowych 42672, 1 tys. Mg, co stanowiło odpowiednio ok. 18% krajowej
emisji zanieczyszczeń pyłowych i 19% gazowych. Problem jednak stanowi głównie emisja
powierzchniowa, której udział w kształtowaniu stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu w strefach, gdzie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji, wynosił
odpowiednio ok. 64-78% i około 77-96%. Stan taki powoduje przekroczenie dopuszczalnych
i docelowych poziomów substancji w powietrzu atmosferycznym i wymusza konieczność
podejmowania określonych działań zmierzających do uzyskania polskich i unijnych standardów
jakości powietrza.

Obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego.

Powietrze atmosferyczne (P)
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) dla stref,
w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych
w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych
w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 47, poz. 281) konieczne jest przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza.
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, dokonanej przez WIOŚ, do stref
takich na obszarze województwa śląskiego zakwalifikowano:

Aglomerację Górnośląską,
strefę tarnogórsko-będzioską,
strefę gliwicko-mikołowską,
Aglomerację Rybnicko-Jastrzębską,
strefę raciborsko-wodzisławską,
strefę bieruńsko-pszczyoską,
miasto Bielsko-Białą,
strefę bielsko-żywiecką,
miasto Częstochowę,
strefę częstochowsko-lubliniecką.

Ochrona powietrza wg polskich przepisów oparta jest na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń,
ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu
zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych
wielkości. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązek sporządzenia Programu ochrony powietrza spoczywa
na Marszałku Województwa, który ma również koordynować jego realizację.
Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy stanowi iż, plany ochrony powietrza (w ustawie POŚ
zwane Programami), w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, których termin osiągnięcia
minął, mają określać odpowiednie działania tak, aby okres, w którym nie są one dotrzymane był jak
najkrótszy. Dotyczy to m.in. pyłu zawieszonego PM10, dla którego termin osiągnięcia zgodności
z poziomem dopuszczalnym upłynął 1 stycznia 2005 r. Natomiast termin osiągnięcia zgodności
z poziomem docelowym dla benzo(a)pirenu to 1 stycznia 2013 r.

Główne kierunki działań związanych z ochroną powietrza wg prawa wspólnotowego obejmują:

*kształtowanie standardów jakości powietrza w odniesieniu do najpoważniejszych zagrożeń
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, ołowiem, tlenkami azotu i ozonem oraz obowiązek
podejmowania działań naprawczych na obszarach, gdzie standardy jakości powietrza są
naruszone;
*kształtowanie standardów jakości produktów:

pod względem zawartości w paliwach określonych substancji (siarki, ołowiu);
pod względem emisji substancji zanieczyszczających z silników spalinowych;
kształtowanie standardów emisyjnych przez:
ustalenie generalnych wymagań dotyczących zasad emisji substancji zanieczyszczających
ze wskazaniem instalacji przemysłowych;
ustalenie zasad emisji przez konkretne instalacje: energetyczne, spalarnie odpadów,
ograniczanie użytkowania określonych substancji (halony, freony, itp.);
precyzowanie zasad; monitoring zanieczyszczeń powietrza.

Kompleksową regulację w tej dziedzinie stanowi w UE tzw. dyrektywa ramowa w sprawie oceny
i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. Określa ona podstawowe ramy prawne,
w tym ujednolicone metody i kryteria oceny jakości powietrza i jest uzupełniana licznymi pochodnymi
aktami prawnymi.
Aktualne wymagania oraz kryteria stosowane przy ocenie jakości otaczającego powietrza
w odniesieniu do konkretnych substancji określają dyrektywy pochodne (tzw. dyrektywy ? córki) lub
ich projekty. Należą do nich:
Dyrektywa Rady 99/30/EC (z dnia 22 kwietnia 1999 r.) dotycząca wartości granicznych dla
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, cząstek zawieszonych i ołowiu
w powietrzu atmosferycznym;
Propozycja Dyrektywy Rady dotycząca zawartości ozonu w otaczającym powietrzu;
Propozycja Dyrektywy Rady dotycząca wartości granicznych dla benzenu i tlenku węgla
w otaczającym powietrzu;

Ustawa Prawo ochrony środowiska uwzględnia wymagania wszystkich dyrektyw UE.

Podsumowanie

W rocznej ocenie jakości powietrza dla województwa śląskiego wystąpiły przekroczenia stężeń pyłu
zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Jako główną przyczynę wystąpienia przekroczeń wskazano tzw.
emisję niską. W związku z powyższym konieczne jest wdrożenie działań wynikających z Programu
ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego oraz zwiększenie efektywności Programów
ograniczania niskiej emisji. Możliwość efektywnego redukowania niskiej emisji zależy bardzo silnie od polityki energetycznej samorządów. Stąd konieczne jest opracowanie lub aktualizacja planów
zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe przez gminy.
Działania z zakresu transportu częściowo są już w trakcie realizacji, a częściowo wynikają z innych
dokumentów i planów strategicznych i będą realizowane niezależnie od Programu ochrony
środowiska. Mają one na celu wsparcie inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się
w istotny sposób do poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeń oraz ograniczanie emisji
z źródeł komunikacyjnych, w tym: emisji wtórnej oraz emisji z pojazdów ciężarowych, autobusowych
oraz niespełniających norm EURO na obszarach przekroczeń.
Kierunek polegający na zmniejszeniu emisji ze źródeł punktowych powinien byd podejmowany
przede wszystkim w stosunku do lokalnie zidentyfikowanych instalacji przemysłowych
przyczyniających się w wyraźny sposób do pogorszenia stanu jakości powietrza. W dalszej kolejności
dotyczy on również pozostałych zakładów, funkcjonujących na obszarach analizowanych stref.
Proponuje się na obszarze każdej aglomeracji oraz ww. stref wprowadzić w Programie ochrony
powietrza plan redukcji emisji przemysłowych PREP o określoną ilość emisji dla wszystkich źródeł, dla których wydawane są pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w zakresie emisji
pyłów oraz dla źródeł objętych obowiązkiem zgłoszenia. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
z procesów technologicznych można realizować również poprzez systematyczne wprowadzanie
nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, modernizację procesów technologicznych,
zmniejszenie materiałochłonności produkcji oraz hermetyzację procesów i instalowanie urządzeń
oczyszczających. Ograniczenie emisji ze źródeł energetycznych można osiągnąć poprzez racjonalną
gospodarkę energią i ciepłem, zmianę nośnika na bardziej ekologiczny, modernizację układów
technologicznych i stosowanie urządzeń i instalacji oczyszczających.
Konieczne jest również podjęcie działań mających na celu ograniczenie wykorzystania zasobów
konwencjonalnych surowców energetycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery poprzez rozbudowę i modernizację instalacji wykorzystujących OZE, a także działań
mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie gazów z komunalnych
wysypisk i oczyszczalni ścieków oraz promowanie w społeczeństwie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.

żródło:http://www.slaskie.pl


autor: hydrotrade       dodano: 2012-01-06 12:29:29
powrót

copyright by Hydrotrade 2010

Pszczyna filtry,hydraulika siłowa

gęstość usypowa, pył,ratingen ,germany,electrostatic, systems,electro world,instrukcja bhp,automatyzacja,

FILTRY GEMA 105164,109619,116870 Filtry Gema, 1292274, GEMA CA2024, GEMA NF20068,GEMA 104412,GEMA 109428

MAZAK FH-4800 40T filtry wody, filtr MS70, MS 70, MS-70

Cronne Industry - zamienniki

Prototypy filtrów na zamówienie

hydrauliczne,Odpylanie,Modernizacja,Thermal Power,Górnicze,Wojskowe

Przemysł metalurgiczny, piec obrotowy, mgiełka olejowa, rekuperatory

odciąg pyłów w warsztacie węgiel aktywny

mahle, mahle industry

Hydrotrade Polska Arkadiusz Waliczek Lokalizacja: ul. Piwowarksa 20/7, 43-200 Pszczyna woj. Śląskie Dział Sprzedaży: +48 32 431 00 42 Dział Zakupów i Gospodarki Magazynowej: +48 32 431 01 42 Producent i Dystrybutor filtrów przemysłowych, filtrów powietrza, hydrauliki siłowej, filtrów patronowych, filtry na specjalne zamówienie, rozwiązania autorskie oraz prototypy.