Cookie Policy – Polityka prywatności – RODO /obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Waliczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek

43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 24/5

NIP: 638 116 23 39, REGON: 072319501

, dalej jako: „Administrator”.

2. KATEGORIE ADRESATÓW

Niniejsza klauzula skierowana jest do:

2.1. odbiorców towarów i usług Administratora oraz dostawców towarów i usług na rzecz Administratora, bez względu na ich formę prawną (zwanych także dalej „drugą stroną”);

2.2. osób świadczących pracę/usługi w imieniu lub na rzecz drugiej strony, wyłącznie w zakresie więzi prawnej łączącej Administratora z drugą stroną, tj. w szczególności jej pracowników, wykonawców, podwykonawców, usługodawców, pełnomocników lub prokurentów drugiej strony (zwanych także dalej zbiorczo „osobami zaangażowanymi”).

3. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zostały uzyskane od osoby, której dane te dotyczą.

Dane osobowe osób zaangażowanych zostały uzyskane albo bezpośrednio od tej osoby, której dane dotyczą albo od drugiej strony lub pozostałych osób zaangażowanych.

W przypadku, kiedy dane osobowe osób zaangażowanych zostały uzyskane od osoby, której dane te dotyczą – osoba ta ma pełną kontrolę nad zakresem ujawnianych danych.

W przypadku, kiedy dane osobowe osób zaangażowanych zostały uzyskane od drugiej strony lub pozostałych osób zaangażowanych, są to dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości (dane kontaktowe) takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu, nr licencji zawodowej, nr rejestracyjny pojazdu, funkcja, stanowisko, adres poczty elektronicznej, firma (nazwa).

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA

4.1.     Podstawa przetwarzania – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Cel – kontakty biznesowe, dla których wymagana jest odrębna zgoda

Celem przetwarzania danych na podstawie przytoczonej podstawy jest pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).

Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu cofnięcia zgody. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Cel – odpowiedź na prośbę, rozwianie wątpliwości

Wypełnienie formularza kontaktowego lub przekazanie zapytania w innej formie (np.: e-mail, telefon, portal społecznościowy) uznaje się za wyrażenie zgody na kontakt Administratora związany z realizacją prośby/zapytania lub chęcią rozwiązania problemu.

Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu cofnięcia zgody. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, nawet przed udzieleniem odpowiedzi, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Cel – newsletter

Celem przetwarzania danych na podstawie przytoczonej podstawy jest zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora (np. filtracja przemysłowa).

Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu cofnięcia zgody. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Cel – efektywniejsze/wygodniejsze funkcjonowanie serwisów internetowych

Administrator jest obecnie właścicielem pięciu aktywnych serwisów internetowych: hydrotrade.pl, wf-sedziszow.hydrotrade.pl, mahle.hydrotrade.pl oraz cronne.pl. Serwisy pełnią rolę wizytówek oraz prezentują dane kontaktowe Administratora, aby zachęcić drugą stronę do kontaktu z własnej inicjatywy. Serwisy te są pozbawiony możliwości założenia konta oraz wypełnienia formularza kontaktowego, a przez to przekazania za jego pośrednictwem danych osobowych (strona „wizytówka”).

Powyższe serwisy wykorzystują do działania pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwery serwisów Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera drugiej strony. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z serwisami, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się druga strona. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył (czyli serwerowi Administratora). Cookies ułatwiają zatem korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych przez drugą stronę do serwisów Administratora (np. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub kontaktowego).

Cookies są uruchamiane wyłącznie po uprzednim wyrażeniem zgody.

Celem przetwarzania danych w ramach cookies jest dostosowanie treści oraz funkcji serwisów internetowych do indywidualnych potrzeb oraz preferencji drugiej strony, przez co serwisy te są bardziej przyjazne i chętniej się do nich wraca.

Więcej szczegółów na temat cookies znajduje się w linkach umieszczonych na serwisach Administratora („polityka prywatności” lub „Polityka cookies”).

Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu cofnięcia zgody. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody. Druga strona w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień na swojej przeglądarce internetowej, co jest jednoznaczne z tym, iż ma

możliwość, nie tylko cofnięcia zgody na cookies, ale i wyłączenia ich osobiście (bez oznajmiania tego komukolwiek).

4.2. Podstawa przetwarzania – wykonanie umowy

Cel – zawarcie i realizacja umowy

Celem przetwarzania danych na podstawie przytoczonej podstawy jest konieczność wykonania i rozliczenia umowy, przy czym nieważna jest forma jej zawarcia (np. forma ustna). Omawiany cel obejmuje chociażby możliwość dokonania reklamacji lub windykacji, a także przekazania danych odbiorców towarów i usług Administratora firmie kurierskiej lub spedycyjnej.

Danymi przetwarzanymi w omawianym celu są np.: imię, nazwisko, firma (nazwa), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, adres zamieszkania, adres dostawy, adres głównego/dodatkowego            miejsca            wykonywania działalności     gospodarczej,  numer  NIP,    dane umożliwiające rozliczenie, w tym numer rachunku bankowego.

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania umowy, a także po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów; przez czas konieczny do zapobiegania nadużyciom i oszustwom; przez czas konieczny dla celów statystycznych i archiwizacyjnych).

4.3. Podstawa przetwarzania – obowiązek prawny Administratora

Cel – realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

W przypadku wykonywania umowy lub innego świadczenia Administrator będzie także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie transakcji, w celu zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa obowiązującego. Obowiązek ten wynika głównie z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

Omawiana sytuacja dotyczy także sytuacji, w której dane osobowe należą do osoby zaangażowanej (np. w ramach wykonywania poleceń drugiej strony).

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.

4.4. Podstawa przetwarzania – prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej

Cel – kontakty biznesowe, dla których nie jest wymagana odrębna zgoda

Istotą omawianego celu jest chęć bieżącego prowadzenia marketingu bezpośredniego i sprzedaży towarów i usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda drugiej strony.

Przetwarzanie danych będzie w omawianym przypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing oraz sprzedaż towarów i usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora.

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Cel – wykonywanie umowy za pośrednictwem osoby zaangażowanej i rozliczenie tej umowy

Omawiany cel dotyczy sytuacji, gdy przetwarzane są dane osobowe osoby zaangażowanej w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Administratorem a drugą stroną. Może to być sytuacja, w której pracownik drugiej strony wykonuje osobiście usługę na rzecz Administratora i składa swój podpis na protokole zdawczo-odbiorczym lub na liście obecności, przekazując te dokumenty następnie Administratorowi. Może to być również sytuacja, w której to druga strona najpierw ujawnia Administratorowi dane kontaktowe pracownika (np. kierowcy), celem możliwości zweryfikowania jego tożsamości. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub odmowę spełnienia roszczeń względem drugiej strony lub osoby zaangażowanej.

Przetwarzanie przedmiotowych danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona (zabezpieczenie) jego praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnej zapłaty.

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania umowy, a także po jej zakończeniu (tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów; przez czas konieczny do zapobiegania nadużyciom i oszustwom; przez czas konieczny dla celów statystycznych i archiwizacyjnych) lub do momentu uwzględnienia sprzeciwu złożonego zgodnie z art. 21 RODO.

Cel – udowodnienie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Omawiany cel dotyczy danych ujawnionych na formularzach kontaktowych i rejestracyjnych (w tym elektronicznych), w umowach lub w inny sposób ujawnionych – które mogą być przetwarzane do celów archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązań Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub odmowy ich spełnienia. Niniejszy cel obejmuje sytuacje kiedy stroną umowy

jest druga strona oraz sytuacje, w których Administrator był zobowiązany do świadczenia na rzecz drugiej strony lub osoby zaangażowanej (archiwizowane dane mogą zawierać dane osób zaangażowanych). Archiwizacja ma chronić nie tylko przed roszczeniami drugiej strony lub osoby zaangażowanej, lecz ma także umożliwiać wypełnienie obowiązku rozliczalności.

Interesem prawnym Administratora (ale także drugiej strony i osoby zaangażowanej) jest ochrona (zabezpieczenie) praw Administratora, potwierdzenie wykonania zobowiązań i uzyskanie z tego tytułu zapłaty.

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania zobowiązań, a także po jego zakończeniu (tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów; przez czas konieczny do zapobiegania nadużyciom i oszustwom; przez czas konieczny dla celów statystycznych i archiwizacyjnych) lub do momentu uwzględnienia sprzeciwu złożonego zgodnie z art. 21 RODO.

5. KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:

5.1.     osoby     przez niego     upoważnione     na podstawie odrębnego     upoważnienia     (w     szczególności przedstawiciele handlowi Administratora);

5.2.     osoby, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu;          administratorowi        systemu           informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom spedycyjnym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną (np. sprzedaż za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie                                 w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe (np. Allegro);

5.3.     osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia; 4)     organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami;

5.4.     organy publiczne typu ZUS, NFZ, organy administracji skarbowej – na podstawie obowiązku prawnego; 6)     podmioty (w tym szczególnie podmioty spedycyjne) w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii

osób z pkt 1) i 2) i działają, po udostępnieniu danych, jako odrębny administrator drugiej strony lub osoby zaangażowanej.

6. UPRAWNIENIA

Zgodnie z RODO, drugiej stronie oraz osobie zaangażowanej przysługuje prawo:

6.1. dostępu do danych;

6.2. sprostowania danych;

6.3. usunięcia danych;

6.4. ograniczenia przetwarzania danych;

6.5. przenoszenia danych;

6.6 sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);

6.7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.

Ad 6.3. – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ad 6.3 i 6.4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.

Ad 6.5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Ad 6.6 – w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Ad 6.7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

7. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE

W zakresie danych osobowych koniecznych do wystawienia faktury, rachunku lub innego dokumentu rozliczeniowego, ich podanie jest wymogiem płynącym z przepisów podatkowych oraz rachunkowych (np. imię, nazwisko, firma (nazwa), adres, nr NIP, nr VAT UE, cena).

W zakresie danych osobowych takich jak np. numer rachunku bankowego, miejsce dostawy, adres zamieszkania/głównego wykonywania działalności gospodarczej, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, login – ich niepodanie może w konkretnym przypadku uniemożliwić zawarcie              i wykonanie umowy, w tym windykację należności (głównie w przypadku nabywania towarów               i usług Administratora za pośrednictwem serwisu impregnacja.com.pl).

Jeżeli druga strona nie poda danych, o których mowa w dwóch powyższych akapitach – dostawa towarów i usług na jej rzecz będzie niemożliwa. Zakres tych danych jest najbardziej prawdopodobny, ale w ramach zindywidualizowanego zamówienia może być szerszy lub węższy (np. w przypadku dokonania zakupu towarów i usług przez konsumentów, w sposób bezpośredni).

Podanie innych niż wyżej wymienionych danych jest ważne ze względu na możliwość zawierania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz możliwość udzielania odpowiedzi na pytania drugiej strony – ich niepodanie jest dobrowolne, ale spowoduje zerwanie więzi handlowych oraz brak dostępu do informacji na temat towarów i usług Administratora i pomocy z jego strony.

Podanie danych w postaci wizerunku oraz podpisu na liście obecności jest wymagane ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa osób oraz mienia na terenie zakładu i mimo, iż nie są one konieczne do wykonania umowy, to jednak są bezwzględnie wymagane ze względu na żywotne interesy osoby, której dotyczą i innych osób fizycznych – niepodanie tych danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy, dla której wymagana będzie obecność drugiej strony lub osoby zaangażowanej w zakładzie.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

Profilowanie danych osobowych na serwisach internetowych Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

9. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ OSOBIE ZAANGAŻOWANEJ

Nie rozstrzygając niuansów okoliczności faktycznych mających wpływ na to czy Administrator jest faktycznym administratorem danych osób zaangażowanych, w ramach dobrych praktyk, wysoce pożądanym jest, aby druga strona przekazała niniejszą klauzulę informacyjną osobom zaangażowanym, w ramach jej obowiązku informacyjnego (głównie obowiązku wskazania kategorii odbiorców). Wydaje się, iż spełnienie (ewentualnego) obowiązku informacyjnego Administratora względem osób zaangażowanych nie jest konieczne albowiem samo wypełnienie obowiązku informacyjnego Administratora wobec drugiej strony wypełnia go również względem osób zaangażowanych, jednakże należy w tym względzie być ostrożnym i wrażliwym. Dodatkowo niewykluczone jest, iż spełnienie (ewentualnego) obowiązku Administratora względem osób zaangażowanych może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, druga strona powinna przekazać niniejszy dokument osobie zaangażowanej.

10. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym  w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane  z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora.

Regulaminy Cookies
Polityka Cookies

HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek, 43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 24/5, NIP: 638 116 23 39, REGON: 072319501 zwaną dalej „Hydrotrade” dotycząca Cookie i podobnych technologii.

Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do cookies i innych podobnych technologii, które Hydrotrade stosuje na wszystkich swoich stronach internetowych, w tym we wszystkich stronach Hydrotrade. (zwanych dalej łącznie: „Stronami Hydrotrade”), np.: Hydrotrade.pl, Cronne.pl, wf-sedziszow.hydrotrade.pl, Mahle.hydrotrade.pl.

Korzystając ze Stron Hydrotrade, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki,  wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze Stron Hydrotrade.

Co to są Cookies (ciasteczka)?

Cookies to  dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron Hydrotrade, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stronami Hydrotrade z tego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet,  smartphone itp.). Cookie  zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi , swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronach Hydrotrade.

W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie?

Hydrotrade stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

-by Strony Hydrotrade działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,

-aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronach Hydrotrade do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,

-by ułatwić reklamodawcom prezentowanie Użytkownikowi Internetu  reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,

-do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają ze Stron Hydrotrade oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając Cookies na Stronach Hydrotrade nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies.

Na Stronach Hydrotrade mogą być stosowane  Cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron Hydrotrade. Cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Hydrotrade korzysta z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics,) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron Hydrotrade, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Stron Hydrotrade bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług Hydrotrade.

Google legitymuje się własną polityką prywatności. Szczegóły.

Call Now

Hydrotrade Polska