Ogólne Warunki Sprzedaży

HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek
43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 24/5
NIP: 638 116 23 39, REGON: 072319501

Zwanej dalej Sprzedającym

I. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
2. Sprzedaż produktów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail.
3. HYDROTRADE Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

II. SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

1. Klienci składający zamówienie po raz pierwszy są zobowiązani dostarczyć: aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub Urzędu Gminy, decyzję o nadaniu nr NIP, zaświadczenie upoważnionego organu o nadaniu nr REGON,
2. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje : dane identyfikacyjne firmy, numer oferty handlowej, rodzaj produktu, ilość i termin realizacji, forma płatności, potwierdzenie sposobu odbioru produktu.
3. Wystosowane zamówienie, zostanie zrealizowane na terenie Polski w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
4. Koperta z fakturą VAT każdorazowo jest umieszczona na zewnętrznej stronie przesyłki. Na życzenie Kupującego faktura może zostać wysłana pocztą tradycyjną.
5. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji odbioru własnego zamówionych produktów Sprzedająca przygotowuje zamówiony produkt do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.
6. Kupujący ma obowiązek zbadać otrzymane produkty niezwłocznie po ich otrzymaniu na zgodność z zamówieniem i skontrolować stan przesyłki.
7. Kupujący w momencie odbioru i wykryciu uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu jest zobowiązany w momencie dostawy do spisania protokołu o stanie przesyłki w obecności kuriera.
8. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Kupującego do Sprzedającego bezzwłocznie po otrzymaniu przesyłki będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
9. W przypadku opóźnienia w dostawie produktów wynikających z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody będącej przyczyną terminowej realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowym terminie dostawy.

III. KOSZTY TRANSPORTU 

Realizacja zamówienia (paczka do wagi 30 kg) o wartości faktury do 1000 PLN netto naliczana jest opłata logistyczna w wysokości 20 netto na terenie Polski.

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Kupujący jest zobowiązany o terminowej realizacji zapłaty za otrzymane Produkty. Wszystkie faktury płacone są na pełną zafakturowaną kwotę.
2. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto bankowe Sprzedającego.
3. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności przez Kupującego Sprzedawca ma prawo scedować przeterminowaną należność na firmę windykacyjną.

V. RĘKOMNIA

I. B2C

1. Sprzedający udziela Kupującemu rękojmii na zakupiony produkt na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Czas pracy produktu w środowisku filtracyjnym jest wykluczony, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia bezpłatnie wady ukrytej lub powstałej z przyczyn tkwiących w dostarczonym produkcie.
3. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego produktu, wkłady filtracyjne są wyłączone.
4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia produktu, które były wynikiem niewłaściwego użytkowania, modyfikacji Kupującego bądź też niewłaściwego jego przechowywania. 
5. Rękojmia nie obejmuje produktów, które zostały wykonane wg specyfikacji technicznej dostarczonej przez Kupującego.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać numer faktury sprzedaży, numer fabryczny urządzenia, opis usterki.
7. Koszt wysyłki reklamowanego produktu do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wówczas poniesione koszty skompensuje Sprzedający.
8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości produktu.

II. B2B

HYDROTRADE udziela rękojmii, że każdy jej produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwunastu (24) miesięcy od daty przybycia produktu do siedziby dystrybutora. W takim okresie i według wyłącznego uznania HYDROTRADE wymienimy lub naprawimy bezpłatnie produkty, które HYDROTRADE uzna za wadliwe, pod warunkiem, że takie produkty nie zostały uszkodzone przez dystrybutora/klienta lub niewłaściwie przechowywane, zainstalowane lub eksploatowane, niewłaściwie zastosowane lub wada jest wynikiem jakiegokolwiek powodu pozostającego poza kontrolą HYDROTRADE. Aby otrzymać rozpatrzenie w ramach niniejszej rękojmii , klient musi, w ciągu trzydziestu (30) dni od wykrycia uszkodzenia, zgłosić roszczenie do dowolnego przedstawiciela HYDROTRADE, naszego dystrybutora HYDROTRADE lub bezpośrednio na poniższy adres. Klient musi również zezwolić firmie HYDROTRADE lub jej agentom na zbadanie filtra i, jeśli to konieczne, sprzętu, w celu ustalenia zakresu uszkodzenia i czy zostało spowodowane przez wadliwy produkt. Filtr należy zwrócić w oryginalnym, nieuszkodzonym stanie do firmy HYDROTRADE w celu sprawdzenia. Wszelkie elementy wymienne, które ulegną efektowi eksploatacji, nie są objęte niniejszą rękojmnią ani żadna gwarancją. Okres eksploatacji wszystkich elementów wymiennych zależy od czynnika zanieczyszczenia środowiska, który nie jest objęty niniejszą rękojmnią ani żadną gwarancją. HYDROTRADE nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania, wadliwej instalacji, modyfikacji, zaniedbania lub wypadku. HYDROTRADE nie ponosi odpowiedzialności za przestoje, utratę dochodów, koszty utrzymania lub inne przypadkowe lub wtórne szkody. Niniejsza rękojmia jest jedyną rękojmią udzieloną przez HYDROTRADE w odniesieniu do tych filtrów. HYDROTRADE nie udziela żadnych innych gwarancji,  ani gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

VI. ZWROTY PRODUKTÓW

1. Każdorazowy zwrot produktu musi być uzgodniony z Sprzedającym.
2. Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego produktu w oryginalnym jego opakowaniu.
3. Zwrot produktu dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.
4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski do 3 miesięcy od daty sprzedaży produktu.
5. Koszty transportu za zwracany produkt ponosi Kupujący.

VII. ZASADY KSZTAŁTUJĄCE WZAJEMNE STOSUNKI POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KUPUJĄCYM (KONSUMENTEM)

1. W przypadku gdy Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93) zastosowanie znajdują jedynie postanowienia OWS „HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek” zawarte w niniejszym punkcie, pozostałe postanowienia są wyłączone.
2. Sprzedaż produktów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax i e-mail,
3. HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Konsument dokonujący po raz pierwszy zakupu winien dostarczyć pełnych danych osobowych w tym adres zamieszkania oraz adresem do doręczeń jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania
5. Złożone zamówienie winno uwzględniać następujące informacje: rodzaj produktu, ilość, termin realizacji, dane identyfikacyjne Kupującego, formę płatności, sposób odbioru produktu, numer oferty.
7. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób nie budzący wątpliwości o:
• cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie komunikacji z konsumentem;
• swoich pełnych danych identyfikujących;
• adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej i numerach telefonu lub faksu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Sprzedawcą;
• sposobie i miejscu, w ramach których konsument może składać wnioski reklamacyjne;
• łącznej kwocie wynagrodzenia bądź cenie za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz wszelkich dodatkowych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat , również o obowiązku ich uiszczenia;
• sposobie i terminie zapłaty;
• sposobie i terminie realizacji świadczenia przez Sprzedawcę w tym oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
• sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący;
• w ramach zawieranych umów zawieranych na odległość;
• obowiązku Sprzedającego dostarczenia rzeczy bez wad;
• istnieniu i treści gwarancji posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
• kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nimi;
• możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
9. Zamówione produkty, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie i nie są objęte rezerwacją, zostaną dostarczone w terminie do 4 dni roboczych pod adres wskazany przez Kupującego licząc od daty wpłynięcia zamówienia, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
10. Każdorazowo faktura VAT jest dostarczana wraz z przesyłką bądź też na życzenie Kupującego dokument sprzedaży może zostać wysłany pocztą tradycyjną pod adres wskazany przez Kupującego.
11. W przypadku wyboru przez Kupującego innego sposobu odbioru zamówionych produktów niż określony przez Sprzedającego tj. np. wybór odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówione produkty do odbioru w uzgodnionym miejscu i czasie.
12. Kupujący ma obowiązek zbadać otrzymane produkty niezwłocznie po ich otrzymaniu na zgodność z zamówieniem i skontrolować stan przesyłki. Ponadto Kupujący w momencie odbioru i wykryciu uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu jest zobowiązany w momencie trwania dostawy do spisania protokołu o stanie przesyłki w obecności kuriera. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Kupującego do Sprzedającego bezzwłocznie po otrzymaniu przesyłki będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli produkt chwili jego odbioru przez Kupującego jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przez Kupującego przed upływem roku od wydania produktu w domniemaniu, iż zaistniała pomyłka powstała w chwili jego wydania.
13. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie produktu (zaistnienie siły wyższej), termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie produktów Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
14. Realizacja zamówienia (paczka do wagi 30 kg) o wartości faktury do 1000 PLN netto naliczana jest opłata logistyczna w wysokości 20 netto na terenie Polski.
16. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto bankowe Sprzedającego.
19. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny sprzedaży lub także zażądać naprawy produktu lub jego wymiany bądź też odstąpić od umowy według własnego uznania.
20. Sprzedawca odpowiada za niezgodność zamówionego produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od jego wydania kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie ewentualnej jego wymianie.
21. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w punkcie 19 jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Jednakże przedmiotowy roczny termin nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od wydania produktu.
22. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W celu skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie poprzez: wysłanie pocztą na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
23. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
24. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
25.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

26. W zakresie nieuregulowanym do stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem zastosowanie mają przepisy:

• ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827).
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie informacje podane na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, a mających charakter „Siły wyższej”, uniemożliwiającej którejkolwiek z nich całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, Strona dotknięta działaniami Siły wyższej nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z w/w postanowień w okresie działania Siły wyższej, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu tych okoliczności. Zobowiązanie umowne nie realizowane przez Stronę z przyczyn opisanych w niniejszym punkcie winno być spełnione niezwłocznie po ustąpieniu siły wyższej. Strony zgodnie ustalają, że za siłę wyższą uważają zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia oraz takie, które można było przewidzieć, lecz któremu nie można było zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności.
3. Wszystkie relacje z każdym Kupującym zostały zawarte w OWS, o ile indywidualna Umowa Stron nie stanowi inaczej.
4. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu każda ze Stron może wnieść sprawę na drogę sądową.
5. W przypadkach koniecznych spory rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Ostatnia aktualizacja OWS 21.01.2015 rok.

Call Now

Hydrotrade Polska